Profilaktyka zdrowotna angielski

ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zabezpieczenia oraz pomocy zdrowia, jakie musi spełnić wszystek produkt dedykowany do roboty w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających będących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie zaczynać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek wynik będzie potrzebował mieć będące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która dała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Wszystkie dania pragną istnieć zaplanowane tak, aby podczas rzeczy nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez firmy upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) stosuje się z będącymi procedurami: 1. badanie typu WE - cierpi na celu zapewnienie, że danie spełnia podstawowe wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura doświadczeń i kontroli każdego wytworzonego towaru w projekcie ustalenia zgodności z informacją, 4. zapewnienie jakości wyrobu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i doświadczenia wyrobów, 5. współpraca z mężczyzną - procedura do zrealizowania odpowiednich badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w punktu dania jego zgodzie z człowiekiem przedstawionym w certyfikacie badania standardu WE i wymaganiami znanymi w dyrektywie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat z wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do osoby notyfikowanej w planie przechowania, dokumentacja powinna zawierać opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.